Zróbmy kampanię społeczną – pięć lat później

TO JEST CZAS NA DZIAŁANIE, A NIE TYLKO DYSKUTOWANIE!

Materiał piszę po sugestii internauty, by przedstawić plan działania, budowania ruchu obywatelskiego. Tylko widzicie, zręby takich planów są od lat, tworzyli je różni ludzie. Tylko bardzo trudno jest, zebrać odpowiednio dużą grupę ludzi, by je skutecznie realizować. Trzeba oczywiście rozmawiać, dyskutować, ale musi być zachowana równowaga między słowami i pracą oraz muszą być kontrolowane i oceniane efekty pracy.

Na chwilę wrócę do swojego tekstu prawie sprzed pięciu lat: „Ja nie mam gotowych rozwiązań ale wiem, że debaty publiczne muszą być prowadzone z wykorzystaniem argumentów merytorycznych. Zdecydowanie mniej trzeba mówić o osobach, a więcej o programach, ważnych sprawach do załatwienia. Można się kłócić o wszystko, tylko jak długo i po co?”.

Na dzień dzisiejszy, prawie po pięciu latach wygląda na to, że kłócić się można do końca świata, a nawet dłużej i to praktycznie o wszystko.

– Czy warto było kilka lat temu zacząć pisać w sieci? Z mojego punktu widzenia, choć ciągle jest masa spraw nie załatwionych, było warto i to bardzo warto.

Dzięki swoim tekstom pisanym w sposób dość specyficzny dotarłam do wielu ludzi, poznałam osobiście bardzo wiele osób. Od kilku miesięcy w gronie najbliższych współpracowników mam specjalistę od języka. Podziwiam go, że tak dzielnie znosi mój sposób pisania i toleruje to, jak ja piszę.

Ciągle tkwimy w ślepym zaułku, jeżeli chodzi o stworzenie liczącego się w kraju ruchu społecznego. Nie można jednocześnie nie zauważyć, że dzięki ogromnej aktywności w sieci blogerów, dziennikarzy wzrosła świadomość, czyli edukacja obywatelska prowadzona w różny sposób i przez różne osoby odniosła ogromny sukces. Dosłownie jak grzyby po deszczu w ostatnich latach powstawały autentycznie obywatelskie grupy, w tym stowarzyszenia. To, że są one rozbijane, ludzie są celowo skłócani, to jest zupełnie inna sprawa. Mimo wszystko pracujemy. Dalej robimy swoje i musimy się rozwijać.

Wzrost świadomości obywatelskiej oraz powstanie licznych fundacji i stowarzyszeń, to jest ogromny sukces ostatnich lat wypracowany przez zwykłych ludzi za prywatne pieniądze. Bo fundacje i stowarzyszenia przyrządowe czy przy samorządowe, to jest zupełnie inna sprawa.

Teraz konieczne jest przełamanie piętrzących się trudności, przy połączeniu siły autentycznych organizacji obywatelskich. Nie możemy sobie z problemami poradzić od lat, ale wreszcie musimy dać radę. Walki na rzecz przywrócenia praworządności, przywrócenia państwa obywatelom nie da się wygrać w pojedynkę lub poprzez małe rozproszone po kraju grupy.

Zróbmy kampanię społeczną

Znaczących zmian można dokonać działając w tym samym czasie w różnych miejscach Polski, jak Polska długa i szeroka.

Barbara Berecka

Posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej | Tagged | Możliwość komentowania Zróbmy kampanię społeczną – pięć lat później została wyłączona

Stowarzyszenie ISKRA 2015 – statut

STATUT
Stowarzyszenia ISKRA 2015 z dnia 27-06-2015 roku

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie pod nazwą ISKRA 2015, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest zarejestrowanym, powołanym na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104, z późn. zm.), działającym na podstawie obowiązującego prawa oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych krajów.
2. Stowarzyszenie może być członkiem i uczestniczyć w pracach innych organizacji krajowych i międzynarodowych.
3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lublin.
4. Terenowe jednostki organizacyjne Stowarzyszenia nie posiadają osobowości prawnej. 5. Stowarzyszenie może być reprezentowane przez członków Zarządu zgodnie z § 20. 4 oraz przez pełnomocników upoważnionych przez członków Zarządu zgodnie z § 25 Statutu.
§ 3
1. W ramach Stowarzyszenia mogą działać terenowe jednostki organizacyjne takie jak: Koła Gminne/Dzielnicowe, Grupy Regionalne i Grupy Okręgowe.
2. Koło Gminne/Dzielnicowe powoływane jest przez minimum 3 Zwyczajnych Członków Stowarzyszenia z terenu danej gminy/dzielnicy, którzy spośród siebie wybierają Koordynatora Gminnego/Dzielnicowego do reprezentowania Koła na zewnątrz oraz do kontaktów z Koordynatorami Regionalnym i Okręgowym oraz Zarządem Stowarzyszenia.
3. Grupy Regionalne powoływane są po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia, przez minimum 3 Koordynatorów Kół Gminnych lub Dzielnicowych z terenu miasta, powiatu lub województwa, którzy spośród siebie wybierają Koordynatora Regionalnego, do reprezentowania Grupy Regionalnej oraz do kontaktów z Koordynatorem Okręgowym i Zarządem Stowarzyszenia. 4. Grupy Okręgowe powoływane są po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Stowarzyszenia, przez minimum 3 Koordynatorów Regionalnych, którzy spośród siebie wybierają Koordynatora Okręgowego, do reprezentowania Grupy Okręgowej oraz do kontaktów z Zarządem. 5. Do rezygnacji z pełnienia funkcji Koordynatora wymagana jest forma pisemna.
6. W przypadku rezygnacji Koordynatora Koła Gminnego/Dzielnicowego lub utraty przez niego członkostwa w Stowarzyszeniu, Członkowie Koła spośród siebie wybierają nowego koordynatora, który zajmuje miejsce dotychczasowego w Kole, Grupie Regionalnej i ewentualnie Okręgowej do czasu upływu kadencji koordynatorów w Stowarzyszeniu.
§ 4
Stowarzyszenie ma wyłączne prawo używania pieczęci, strojów organizacyjnych oraz odznak z nazwą, adresem, stroną internetową lub znakiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji
§ 5
Celami Stowarzyszenia są:
1. Działanie na rzecz aktywnego udziału obywateli Polski w życiu społeczno-politycznym.
2. Prowadzenie edukacji obywatelskiej w celu podnoszenia świadomości, w tym prawnej oraz wiedzy na temat funkcjonowania struktur państwa i samorządów oraz instytucji publicznych.
3. Działanie na rzecz przestrzegania praw obywatelskich przez przedstawicieli państwa, instytucji publicznych i struktur samorządowych. Przeciwdziałanie różnicowaniu obywateli, dyskryminacji.
4. Prowadzenie działań na rzecz egzekwowania Konstytucji oraz innego prawa,. Zwracanie uwagi na właściwe miejsce ustawy zasadniczej w polskim systemie prawnym, przy stosowaniu prawa, rozstrzygania spraw.
5. Egzekwowanie właściwego wykonywania obowiązków przez przedstawicieli organów władzy publicznej, w tym ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz organów ścigania, instytucji publicznych i przedstawicieli struktur samorządowych.
6. Działanie na rzecz jawności funkcjonowania władz publicznych oraz struktur samorządowych i instytucji publicznych.
7. Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym poprzez wszelkie prawem dopuszczone metody i formy pracy oraz działania. W tym udział w kampaniach społecznych, politycznych i referendalnych.
8. Wypowiadanie się w sprawach indywidualnych i publicznych do władz, instytucji publicznych oraz przedstawicieli struktur samorządowych. Podejmowanie interwencji oraz reprezentowanie interesów obywateli przed sądami, urzędami i innymi jednostkami organizacyjnymi państwa oraz samorządów.
9. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości stanowionego prawa i ograniczenia biurokracji oraz ograniczania kosztów funkcjonowania państwa, instytucji publicznych i struktur samorządowych.
10. Działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, tworzenia i utrzymania miejsc pracy.
§ 6
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Wypowiadanie się na piśmie, udział w postępowaniach przygotowawczych, sądowych, wykonawczych, administracyjnych i innych dla ochrony słusznego interesu społecznego lub indywidualnego, praw zawartych w Konstytucji RP, w tym ochrony praw oraz wolności człowieka i obywatela.
2. Współpracę i wzajemną pomoc Członków Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów działania.
3. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w dziedzinach objętych działalnością Stowarzyszenia.
4. Współpraca i współdziałanie z innymi organizacjami pozarządowymi.
5. Wspieranie obywateli poszkodowanych przez przedstawicieli państwa, instytucji publicznych i struktur samorządowych.
6. Prowadzenie edukacji obywatelskiej, akcji informacyjnych, organizowanie spotkań obywatelskich w celu aktywizacji i podnoszenia świadomości społecznej. Kolportowanie materiałów informacyjnych i edukacyjnych.
7. Podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości prawa i obsługi obywateli przez funkcjonariuszy publicznych poprzez zgłaszanie uwag, propozycji, postulatów, opiniowanie pracy władz, instytucji publicznych i samorządów a także poprzez inne sposoby oddziaływania dopuszczone przez prawo.
8. Pomoc organizacyjno – techniczną, finansową i rzeczową na rzecz osób i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania zgodne z celami Stowarzyszenia nieodpłatnie.
9. Udział w różnego typu spotkaniach obywatelskich, w tym również pikietach i protestach przeciwko gardzeniu ludźmi i prawem przez funkcjonariuszy publicznych.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych.
2. Członków Wspierających.
3. Członków Honorowych.
§ 8
I. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być :
1. Każdy pełnoletni obywatel RP, mający pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiony praw publicznych. 2. Członkami Zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być osoby w wieku 16-18 lat oraz poniżej 16 roku życia, zgodnie z art. 3. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach.
II. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia zostaje się po:
1. Złożeniu deklaracji pisemnej przez kandydata i złożeniu pisemnego zobowiązania do przestrzegania statutu Stowarzyszenia. W przypadku małoletnich poniżej 16 roku życia wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda przedstawicieli ustawowych na przystąpienie do Stowarzyszenia oraz dodatkowo w trakcie działalności do udziału w konkretnych działaniach grupy.
2. Po pozytywnym zaopiniowaniu złożonej deklaracji przez dwóch członków Stowarzyszenia z których jeden musi pełnić funkcję Koordynatora Regionalnego, Koordynatora Okręgowego lub Członka Zarządu Stowarzyszenia.

§ 9
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może być zarówno osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak i osoba prawna zainteresowana działalnością statutową Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc w jakiejkolwiek formie.
2. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. O przyjęciu członka Wspierającego decyduje Zarząd na pisemny wniosek ubiegającej się o to osoby określonej w ust. 1.
§ 10
1. Członkiem Honorowym może być osoba fizyczna, która zasłużyła się w sposób szczególny w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia lub wniosła wybitny wkład w rozwój idei i celów propagowanych przez Stowarzyszenie.
2. Nadanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia, następuje na podstawie uchwały Zarządu.

§ 11
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
1. Uczestniczenia w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie.
2. Korzystania z pomocy Stowarzyszenia zgodnie z jego działalnością statutową.
3. Zgłaszania wniosków, opinii i postulatów do władz Stowarzyszenia.
4. Współdecydowania o podejmowanych pracach i programie działania Stowarzyszenia,
poprzez uczestniczenie w podejmowaniu stosownych uchwał i występowania z inicjatywą uchwałodawczą.
5. Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów władz Stowarzyszenia z uwzględnieniem art.3. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach, w odniesieniu do członków w wieku 16-18 lat i małoletnich poniżej 16 roku życia.
§ 12
Członek Zwyczajny Stowarzyszenia zobowiązany jest do:
1. Aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów
oraz prowadzonej działalności.
2. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.
4. Przestrzegania zasad etycznego postępowania w prowadzonej przez siebie działalności.
§ 13
1. Członek Wspierający i Honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 Statutu.
2. Członek Wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.
3. Członek Honorowy jest obowiązany do propagowania celów i działalności Stowarzyszenia, przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz zasad etycznego postępowania.
§ 14
I. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Koordynatorowi Gminnemu, Regionalnemu lub Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Utraty zdolności do czynności prawnych.
3. Skreślenia z listy członków przez Zarząd z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych świadczeń przez okres 12 miesięcy, o ile nie zostanie z nich zwolniony ze względu na sytuację materialną lub bardzo aktywną postawę w działalności lub z innych powodów po przekazaniu przez Zarząd informacji o skreśleniu pisemnie lub drogą mailową.
4. Pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały Zarządu, po przekazaniu przez Zarząd informacji pisemnie lub drogą mailową.
II. 2. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na podstawie § 14. I. 3, następuje po pozytywnym przegłosowaniu wniosku zwykłą większością głosów przez Zarząd.

Rozdział IV
Władze i Koordynatorzy Stowarzyszenia
§ 15
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków (Delegatów),
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione przez Walne Zebranie Delegatów, wybieranych przez Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przed każdym Walnym Zebraniem Delegatów. Na 15 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia przypada 1 delegat, wybierany w głosowaniu tajnym w Grupie Regionalnej na minimum 7 dni przed Walnym Zebraniem Delegatów. Niezależnie od powyższego delegatami są członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Koordynatorzy Regionalni i Okręgowi. O terminie i miejscu wyboru delegatów Koordynator Regionalny zawiadamia drogą elektroniczną wszystkich członków Stowarzyszenia z danego regionu, co najmniej 7 dni przed zebraniem. Do Walnego Zebrania Delegatów stosuje się odpowiednio przepisy o Walnym Zebraniu Członków. 3.Kadencja Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Koordynatorów trwa cztery lata.
4. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym.
5. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, chyba że ustawa lub statut stanowią inaczej. 6. Wszystkie władze i jednostki organizacyjne są zobowiązane badać i rozpatrywać wnioski, prośby i zażalenia członków Stowarzyszenia zgodnie ze swoją właściwością oraz informować o podjętych uchwałach i orzeczeniach.
Walne Zebranie Członków (Delegatów)
§ 16
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane przez Zarząd.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz na rok do końca października każdego roku. 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (Delegatów) zwoływane jest przez Zarząd na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 1/4 Członków Stowarzyszenia celem załatwienia konkretnych spraw. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) § 17 stosuje się odpowiednio.
5. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków (Delegatów), Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia uczestników drogą elektroniczną, co najmniej 7 dni przed zebraniem.
§ 17
Uchwały Walnego Zebrania Członków (Delegatów) są prawomocne przy obecności:
1. W pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2. W drugim terminie – który może być wyznaczony w tym samym dniu, nie wcześniej niż
30 minut po pierwszym terminie – bez względu na liczbę osób obecnych uprawnionych do głosowania.
§ 18
1. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) biorą udział z głosem stanowiącym Członkowie Zwyczajni, którzy ukończyli 16 lat.
2. W Walnym Zebraniu Członków (Delegatów) mogą brać udział z głosem doradczym Członkowie Wspierający, Honorowi i zaproszeni goście.
§ 19
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie kierunków merytorycznej działalności Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie, zatwierdzanie sprawozdań i wniosków z działalności władz
Stowarzyszenia.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór:
a) Zarządu,
b) Komisji Rewizyjnej,
c) dokonywanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
d) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia,
e) rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków, które nie należą do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
Zarząd
§ 20
1. Zarząd jest organem wykonawczym i najwyższą władzą kierującą działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
2. Zarząd składa się od 3 do 6 osób. Członkowie Zarządu wybierani są imiennie przez Walne Zebranie Członków w jednym głosowaniu. Zarząd wybiera spośród wybranych osób funkcyjnych Członków Zarządu: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika. Ukonstytuowanie Zarządu następuje na pierwszym posiedzeniu. 3. Rezygnacja z członkostwa w Zarządzie składana jest na piśmie Zarządowi.
4. Każdy z członków Zarządu posiada uprawnienie do reprezentowania Stowarzyszenia w granicach statutowych. Do rozporządzania i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest wspólne działanie Prezesa, Skarbnika i jednego Członka Zarządu.
5. W skład Zarządu wchodzą:
a) Prezes,
b) Wiceprezes,
c) Skarbnik,
d) Członkowie Zarządu. 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub dwóch członków Zarządu drogą elektroniczną, co najmniej na trzy dni przed jego odbyciem.
7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 6 m-cy.
8. Posiedzenia Zarządu są prawomocne jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa jego członków. W przypadku równej liczby głosów w posiedzeniach Zarządu rozstrzyga głos Prezesa. 9. Zarząd załatwia poszczególne sprawy poprzez uchwały.
§ 21
Do kompetencji Zarządu należy:
1. Opiniowanie składanych deklaracji o przystąpieniu do Stowarzyszenia. 2. Nadawanie godności Członka Honorowego. 3. Podejmowanie uchwał o utracie członkostwa, przyjmowanie do wiadomości informacji o rezygnacji z członkostwa lub pełnionej funkcji Koordynatora oraz w Komisji Rewizyjnej lub Zarządzie.
4. Powoływanie komisji problemowych w sprawach związanych z programem i formami realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich egzekwowania oraz zwalniania z opłaty składek.
6. Przedstawianie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia.
7. Określanie rocznych i bieżących planów pracy Stowarzyszenia.
8. Zawieranie umów o współpracę z innymi organizacjami i instytucjami.
9. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
10. Kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu.
11. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
12. Podejmowanie uchwał o nabywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
13. Wydawanie pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia. 14. Zarządowi Stowarzyszenia przysługuje w razie ustąpienia, odwołania lub utraty członkostwa przez członka Zarządu prawo kooptacji członka zarządu, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji Zarządu. Uzupełnienie składu Zarządu odbywa się na wniosek i poprzez uchwałę pozostałych członków Zarządu. 14. W przypadku gdy liczba Koordynatorów Okręgowych będzie wynosiła dziesięciu lub mniej, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej zgodnie z zasadami zawartymi w § 24. 3 Statutu.
Komisja Rewizyjna
§ 22
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym w zakresie gospodarki finansowej oraz zgodności ze Statutem działalności, w tym podejmowanych uchwał Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 osób wybieranych przez Walne Zebranie Członków (Delegatów) spośród wszystkich Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród siebie Przewodniczącego i Sekretarza,
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych władz Stowarzyszenia, a także nie mogą być w żadnym stopniu spokrewnieni z członkami Zarządu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą podlegać członkom organu zarządzającego z tytułu zatrudnienia.
6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
7. Komisja Rewizyjna jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru odrębnym i niezależnym od Zarządu, a także nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru. 8. Walne Zebranie Członków (Delegatów) może odwołać członka Komisji Rewizyjnej w przypadku uchylania się od wykonywania obowiązków członka organu nadzoru, zaniedbywania czynności kontrolnych działalności Stowarzyszenia lub prawomocnego skazania.
§ 23
I. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1. Kontrolowanie co najmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia.
2. Kierowanie wniosków i zaleceń pokontrolnych do Zarządu.
3. Składanie na Walnym Zebraniu Członków sprawozdania wraz z wnioskami dotyczącymi udzielenia absolutorium Zarządowi.
4. Sporządzanie lub zlecanie rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Stowarzyszenia z zastrzeżeniem przepisów odrębnych oraz podanie ich do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się przez zainteresowane podmioty.
5. Sporządzanie lub zlecanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia oraz ich ogłaszanie.
6. Przekazywanie właściwemu ministrowi do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za dany rok z działalności Stowarzyszenia zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji pożytku publicznego, pod warunkiem posiadania ich statusu.

II. Komisja rewizyjna w celu wykonania swych zadań kontrolnych jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Stowarzyszenia.
2. Żądania od członków Zarządu lub innych członków Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
Koordynatorzy
§ 24
1. Do kompetencji Koordynatorów Gminnych/Dzielnicowych, Regionalnych i Okręgowych należy reprezentowanie swoich grup w szczególności w rejonie ich działania, dbanie o właściwy przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi członkami Koła lub Grupy, grupami Stowarzyszenia i Zarządem oraz przyjmowanie deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i pisemnych informacji o rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu. 2. Regionalny i Okręgowy Koordynator wraz z dowolnym Zwyczajnym Członkiem Stowarzyszenia, ma prawo opiniować deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia i obowiązany jest pozytywnie zaopiniowaną deklarację przekazać Zarządowi. 3. Okręgowym Koordynatorom, gdy liczba ich będzie wynosiła więcej niż dziesięciu, przysługuje prawo kooptacji członków Komisji Rewizyjnej, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej odbywa się poprzez wybór członków komisji przez co najmniej połowę Koordynatorów Okręgowych zwykłą większością głosów. Kadencja dokooptowanego członka upływa wraz z terminem upływu kadencji Komisji Rewizyjnej.

Rozdział V
Pełnomocnicy Stowarzyszenia
§ 25
1. Zarząd do realizacji celów statutowych, załatwiana spraw Stowarzyszenia, w tym do reprezentacji przed sądami i innymi organami państwa oraz samorządów może korzystać z Pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez Prezesa Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
2. Pełnomocnikiem Stowarzyszenia nie musi być jego członek.

Rozdział VI
Majątek Stowarzyszenia
§ 26
Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
§ 27
Zakazuje się:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim,we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. przekazywania jej majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji.
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji,
członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział VII
Zmiana Statutu i Rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 28
Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zwyczajnych Stowarzyszenia lub Delegatów.
§ 29
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków (Delegatów) większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zwyczajnych Stowarzyszenia lub delegatów.
2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie własnej uchwały, likwidatorami stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu, jeżeli uchwała ostatniego Walnego Zebrania Członków (Delegatów) nie stanowi inaczej.
3. Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie, chyba że uchwała Walnego Zebrania Członków (Delegatów) stanowi inaczej,
4. Obowiązkiem likwidatora jest przeprowadzenie likwidacji w możliwie najkrótszym czasie, w sposób zabezpieczający majątek likwidowanego Stowarzyszenia przed nieuzasadnionym uszczupleniem.

Posted in Bez kategorii, współdziałanie i współpraca | Tagged | Możliwość komentowania Stowarzyszenie ISKRA 2015 – statut została wyłączona

Wygrane referendum

REFERENDUM OGŁOSZONE NA 6 WRZEŚNIA JUŻ WYGRALIŚMY!

Zakładając nawet bardzo pesymistyczny wariat, że do urn pójdzie ok 10 milionów Polaków, to będzie tylko świadczyło o tym, że wszelkie proporcje i rozsądek zostały zachwiane przy uchwalaniu artykułu 125. 3 Konstytucji: „Jeżeli w referendum ogólnokrajowym wzięło udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania, wynik referendum jest wiążący”.

Czyli co, przy sprawowaniu władzy bezpośrednio przez Naród zgodnie z artykułem 4 ustawy zasadniczej, powinno zagłosować ponad 15 milionów Polaków, by wynik referendum był wiążący? Podczas gdy 231 wspaniałych w Sejmie przy sprawowaniu władzy pośrednio, ze wsparciem równie wyjątkowych 51 osób w Senacie oraz prezydenta, mogą z nami robić, co im się podoba poprzez prawo stanowione? Natomiast w referendum miliony głosów zwykłych ludzi mogą być bez znaczenia, bo tak sobie w Konstytucji uchwalili?

Chyba nawet przez pomyłkę, by ratować swój bardzo wygodny i prestiżowy stołek Bronisław Komorowski Polakom i Polsce zrobił ogromną przysługę, wnioskując do Senatu o przeprowadzenie referendum.

Po zakończeniu kampanii referendalnej, już nie będzie tak samo jak przed. Życiem publicznym zainteresowało się i wzięło w nim aktywny udział promując referendum tysiące Polaków jak Polska długa i szeroka. Zwykli Polacy poprzez uaktywnienie się referendum już wygrali, zanim zostało przeprowadzone.

Ta kampania referendalna powinna być kontynuowana poprzez kolejne działania na rzecz przywrócenia państwa obywatelom. Szukajmy tego co wspólne, co nas łączy w sferze publicznej i podejmujmy niezbędne działania. Nie dajmy się dalej dzielić i skłócać. Polska to nasza wspólna sprawa. Podejmijmy wspólnie trud przywrócenia państwa obywatelom, korzystając z podobnych form aktywności jakie zastosowaliśmy w trakcie kampanii referendalnej.

Barbara Berecka

Posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia | Tagged | Możliwość komentowania Wygrane referendum została wyłączona

Referendum część II

PROMOCJA REFERENDUM W ŚRODKACH PRZEKAZU
/Audycja w radiu I/

B – Stowarzyszenie OBURZENI przedstawia:

S – Głosujemy 6 września, ale zanim to zrobimy, porozmawiajmy o tym, dlaczego powinniśmy pójść na referendum. Ja Sławomir Izdebski w trakcie rozmowy pozwolę sobie być rzecznikiem niezdecydowanych, będę zgłaszał obiekcje czy warto iść zagłosować 6 września, a Barbara Berecka będzie Państwa przekonywała, że trzeba koniecznie pójść na referendum. Co z kosztami przeprowadzenia referendum? Niektórzy mówią, że szkoda tych 100 mln złotych, które będzie kosztowało przeprowadzenie referendum?

B – Przepraszam bardzo, ale argument porównywalny jest z tym, gdyby drażnił nas zakup kilograma cukru, podczas gdy jeden z domowników na przykład co roku na papierosy i alkohol wydaje 10000 złotych. Utrzymanie wszelkich struktur władzy, samorządów i instytucji publicznych Polaków kosztuje ponad 20 miliardów złotych, a na bezpośrednie sprawowanie władzy przez Naród szkoda 100 milionów złotych?

S – Dlaczego obywatele Polski powinni odpowiadać na zadane w referendum pytania?

B – To jest bardzo oczywista sprawa. Powinniśmy korzystać z konstytucyjnych praw. W przypadku referendum do bezpośredniego sprawowania władzy przez Naród.

S – Czyli?

B – Odpowiadając na pytania zadane w referendum, decydujemy my, obywatele, a nie jacyś oni czyli politycy.

S – Głosujemy za wprowadzeniem Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, by …

B – skrócić dystans między wybierającymi i wybranym, by przywrócić odpowiedzialność posła przed wyborcami, by wybory faktycznie były równe i bezpośrednie. Gdzie każdy wybierający ma takiej samej wartości jeden głos. Wprowadzenie Jednomandatowych Okręgów wyborczych to będzie rozpoczęcie na skalę masową przywracania państwa obywatelom, w tym przywrócenia biernego prawa wyborczego czyli możliwości kandydowania przez wszystkich obywateli.

S – Co z pozostawieniem finansowania partii politycznych z budżetu państwa?

B – Odpowiem zdecydowanie NIE. Dość już tego trwonienia naszych pieniędzy przez ludzi władzy, podczas gdy między innymi spora część polskich dzieci nie dojada, żyje w biedzie.

S – Co z pytaniem trzecim?

B – Jaka władza, taki sposób traktowania obywateli. Odpowiem TAK, ponieważ wszelkie wątpliwości powinny być rozstrzygane na korzyść człowieka, obywateli. Państwo nie jest od gnębienia ludzi przez urzędników.

S – Głosujemy 6 września!

Posted in Demokracja i wolność, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia | Tagged | Możliwość komentowania Referendum część II została wyłączona

Referendum część I

PROMOCJA REFERENDUM W ŚRODKACH PRZEKAZU
/Audycja w radiu II/

B ? Stowarzyszenie OBURZENI przedstawia:

T ? Witają Państwa: Tomasz Kępowicz

B ? i Barbara Berecka

T ? Ostatnio bardzo dużo mówi się o referendum. Mam takie wrażenie, że ciągle sporo osób nie wie: co to jest referendum, jaki jest cel jego przeprowadzania?

B ? Moje obserwacje są podobne. W sprawie bardzo wyraźnie widać brak w Polsce przemyślanej i systematycznej edukacji obywatelskiej. Jak doskonale wiemy, ludźmi zdezorientowanymi, nieświadomymi swoich praw, łatwo jest manipulować.

T ? Podstawa prawna do przeprowadza referendum to?

B ? To przede wszystkim artykuł 4 Konstytucji:
?1. Władza zwierzchnia w Rzeczy pospolitej Polskiej należy do Narodu. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio?.
Skoro władzą zwierzchnią jest Naród, zwykli obywatele, to znaczy, że ostateczne rozstrzygnięcia w sprawach najważniejszych, powinny należeć do nas. By tak było nie możemy uchylać się od wykonywania władzy bezpośredniej przez Naród czyli nas wszystkich, gdy przeprowadzane jest referendum.

T ? Czy nie wydaje ci się, że z rozumieniem znaczenia pojęcia referendum jest problem?

B ? Bardzo słuszna uwaga. Ostatnio słyszałam, jak osoba aspirująca do pełnienia bardzo ważnej funkcji w państwie polskim, mówiła na spotkaniu przedwyborczym, że referendum jest formą dyskusji, dialogu społecznego.

T ? Ty chyba żartujesz? Ważni politycy mylą sprawowanie władzy bezpośrednio przez Naród z dialogiem, dyskusją?

B ? Nie żartuję. Polskim politykom z ogromnymi ambicjami, często brakuje elementarnej wiedzy na temat państwa i prawa. Spora część przedstawicieli polskich władz, w tym władzy sądowniczej, nie zna lub nie rozumie Konstytucji.
Do takiego stanu rzeczy przyczynił się sposób wyboru naszych przedstawicieli, pozycjonowanie na listach, brak kadencyjności pełnienia funkcji publicznych, finansowanie wiodących partii politycznych z budżetu państwa. Anty obywatelskie rozwiązania prawne przyczyniły się do obniżenia do poziomu dna kompetencji moralnych i merytorycznych większości przedstawicieli klasy politycznej.

T ? Idziemy na referendum!

B – Barbara Berecka

T – Tomasz Kępowicz

Posted in Bez kategorii | Tagged | Możliwość komentowania Referendum część I została wyłączona