Kolejna przegrana Polski w Strasburgu

TAK BĘDZIE DO CZASU, GDY ZA BŁĘDY ZACZNĄ PŁACIĆ CI, KTÓRZY JE POPEŁNILI

Powiedzcie mi, co to wszystko wspólnego ma z demokracją i państwem prawa, gdy błędy popełniają funkcjonariusze publiczni, w tym sędziowie, a pieniądze za to wszystko płacą zwykli ludzie? Bez odpowiedzialności za działania i zaniechania bagno całkowicie pochłonie państwo polskie.

”Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że zobowiązując do przeprosin dwoje dziennikarzy, którzy opisali w „Rzeczpospolitej” domniemany przypadek korupcji w resorcie zdrowia, Polska naruszyła ich prawo do wolności słowa.

Cho­dzi o Mał­go­rza­tę So­lec­ką i An­drze­ja Stan­kie­wi­cza, któ­rzy w 2003 roku opu­bli­ko­wa­li tekst „Leki za mi­lio­ny do­la­rów”. Na­pi­sa­li tam, że były szef ga­bi­ne­tu mi­ni­stra zdro­wia Ma­riu­sza Ła­piń­skie­go, Wal­de­mar Desz­czyń­ski, wy­mu­szał od kon­cer­nu far­ma­ceu­tycz­ne­go ła­pów­kę za pomoc przy wpi­sa­niu leku na listę leków re­fun­do­wa­nych.

Artykuł spowodował, że Prokuratura Apelacyjna w Warszawie wszczęła śledztwo, które trwało ponad trzy lata; czynności w tym postępowaniu wykonywała także ABW. Deszczyński miał nawet postawiony zarzut w tym śledztwie, ale dotyczył on innej sprawy niż ta, o której napisała gazeta. Śledztwo zostało umorzone.

Deszczyński zaprzeczał, by kiedykolwiek składał propozycję korupcyjną. Zarzucił dziennikarzom brak rzetelności i pozwał dziennikarzy gazety oraz jej nieżyjącego już naczelnego – Macieja Łukasiewicza. Sąd Okręgowy w Warszawie w I instancji oddalił pozew Deszczyńskiego, który żądał przeprosin za poniżenie w oczach opinii publicznej. Potem warszawski Sąd Apelacyjny zmienił wyrok, nakazując Soleckiej i Stankiewiczowi przeprosiny Deszczyńskiego.

W kwietniu 2007 roku Sąd Najwyższy odrzucając kasację od wyroku, potwierdził, że dobra osobiste Deszczyńskiego zostały naruszone, a dziennikarze nie wykazali zasadności swych twierdzeń. SN przypomniał, że prokuratura nigdy nie postawiła Deszczyńskiemu zarzutu o treści takiej, jak zarzut z gazety, zaś samo śledztwo w całej sprawie zostało umorzone z braku wystarczających dowodów.

Po tym wyroku dziennikarze wnieśli skargę do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, twierdząc, że Polska złamała art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który głosi, że „każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe”.

Trybunał przyznał im rację i zasądził na rzecz obojga dziennikarzy po 5 tys. euro odszkodowania oraz 2650 euro odszkodowania i 6 tys. euro zwrotu kosztów na rzecz wydawcy dziennika „Rzeczpospolita”” – źródło Onet.pl za PAP.

Z moich obserwacji wynika, że ogromna część polskich sędziów nie ma zielonego pojęcia o prawach obywatelskich, w tym o wolności gwarantowanej przez prawo.

Najłatwiej, najbardziej skutecznie mobilizuje się do pracy nad sobą, do podnoszenia kwalifikacji poprzez kieszeń. Gdyby sędziowie z własnej kieszeni płacili za popełnione błędy, bardzo szybko podniosłaby się jakość sądzenia w Polsce. Wysokości kwot zasądzane przez Europejski Trybunał Praw Człowieka wcale nie są wysokie w stosunku do wynagrodzeń polskich sędziów, które są bardzo wysokie w stosunku do wynagrodzeń zwykłych obywateli.

Gdyby kilku funkcjonariuszy publicznych, w tym sędziów zapłaciło za wyrządzone krzywdy i szkody, to nad swoją pracą i jej skutkami zastanawiali by się kolejni.

Prawo i odpowiedzialność

Obecna sytuacja, gdy sędziowie w swej większości praktycznie nie odpowiadają za nic i w żaden sposób, jest bardzo demoralizująca. Płacenie przez państwo, czyli przez wszystkich podatników za błędy funkcjonariuszy publicznych jest również przejawem dyskryminacji zwykłych obywateli, którzy odpowiadają za swoje działania i zaniechania oraz ponoszą skutki działań i zaniechań funkcjonariuszy publicznych, którzy praktycznie w swej większości nie odpowiadają za nic.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Najważniejsze wiadomości and tagged , , , . Bookmark the permalink.