Problem z sądami koleżeńskimi w świetle prawa polskiego i międzynarodowego

O PRAWACH OBYWATELSKICH POWINNY ORZEKAĆ SĄDY POWOŁANE NA MOCY USTAW

Zaintrygował mnie temat sądów koleżeńskich, które w świetle obowiązującego prawa uważam, że nie powinny orzekać w zakresie praw obywatelskich takich jak choćby jakieś upomnienia i nagany, wykluczenia z organizacji, np. z partii czy stowarzyszenia. Według mnie sądy koleżeńskie są pozostałością po poprzednim systemie politycznym.
Coś na wzór sądów koleżeńskich to dekretami wprowadzał Lenin.

Ustawy w oparciu o które działają stowarzyszenia i partie nie przewidują takich organów jak sady koleżeńskie. Przynależność do partii czy stowarzyszenia jest prawem obywatela, o którym według mnie nie mogą decydować koleżanki i koledzy z organizacji, którzy są w stanie być dyspozycyjni na przykład wobec władz grupy, sami często uwikłani są w jakieś wewnętrzne spory, którzy zwyczajnie są stronniczy, a sądy koleżeńskie w sposób bardzo oczywisty i naturalny nie spełniają wymogu konstytucyjnych bezstronności, niezależności, niezawisłości.

Czy w sprawie nie powinno być tak, że o przynależności do organizacji powinny rozstrzygać sądy powołane na mocy ustaw? Taki wymóg stawiają Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na mocy której powołany jest Europejski Trybunał Praw Człowieka. Podobnie rozstrzyga MiędzynarodowCo to jest totalitaryzm?y Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych na który powołuje się polska ustawa prawo o stowarzyszeniach.
W Polsce oczywiście prawo sobie, a życie sobie.

Sądy koleżeńskie ponieważ nie są powołane przez ustawę, pozostają w sprzeczności z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych, zgodnie z którym, o czym rozstrzyga polska ustawa prawo o stowarzyszeniach, obywatele mają umożliwione równego, bez względu na przekonania, prawa czynnego uczestniczenia w życiu publicznym.
A przecież Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich Politycznych w artykule 14 rozstrzyga: ?Wszyscy są równi przed sądami i trybunałami. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i publicznego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, Co to jest totalitaryzm? niezależny i bezstronny sąd, ustanowiony przez ustawę przy orzekaniu co do zasadności oskarżenia przeciw niemu w sprawach karnych bądź co do jego praw i obowiązków w sprawach cywilnych?.
Prawie identyczne rozstrzygnięcie przyjęte jest w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności na podstawie której rozstrzyga Europejski Trybunał Praw Człowieka, której artykuł 6 brzmi: 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy w rozsądnym terminie przez niezawisły i bezstronny sąd ustanowiony ustawą przy rozstrzyganiu o jego prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym albo o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niemu sprawie karnej?.
Co to jest totalitaryzm?
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Zapraszam do dyskusji na temat, który według mnie jest bardzo ważny między innymi w kwestii faktycznej demokracji w organizacjach, walki z mitami nie mającymi umocowania w prawie, przeciwdziałaniu tworzeniu organizacji wodzowskich, w których sądy koleżeńskie czy inne organa posiadają uprawnienia do rozstrzygania o prawach przynależności czyli prawach obywatelskich, co według mnie przyczynia się do dzielenia, dezintegracji tak organizacji pozarządowych jak i partii politycznych, według mnie jest przejawem naruszania praw obywatelskich.
Co to jest totalitaryzm?
Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja i wolność, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.