Co to jest dyskryminacja?

DYSKRYMINACJA czyli różnicowanie, gorsze traktowanie pojedynczych osób lub całych grup ludzi, społeczności, państw i jednoczesne lepsze traktowanie, przyznawanie przywilejów innym.
Do dyskryminacji, różnicowania prawa poszczególnych osób i społeczności może dochodzić w różnych dziedzinach życia.

Dyskryminacja według http://encyklopedia.pwn.pl”dyskryminacja [łac., ?rozróżnienie?], upośledzenie lub prześladowanie jednostek lub grup społecznych ze względu na przynależność rasową, narodową, wyznaniową i inne czynniki społeczne, związane np. z pochodzeniem społecznym lub płcią”.

Według „Słownika wyrazów obcych” dyskryminacja (łac. discriminatio = zróżnicowanie) ograniczenia prawne stosowane przez jedno państwo względem drugiego; upośledzanie albo prześladowanie ludzi ze względu na ich pochodzenie, przynależność klasową, narodową, rasową, wyznaniową itp.”

Dyskryminacja ludzi i grup społecznych pozostaje w sprzeczności z demokratycznym sposobem kierowania grupą lub rządzenia, gdzie wymagana jest równość szans, konieczna jest równość wobec prawa.

W Polsce ostatnich lat doświadczamy dość powszechnego różnicowania praw i obowiązków obywateli. Poprzez prawo stanowione przez władze ustawodawcze jednym przyznaje się przywileje, nadaje specjalne prawa na realizację, wykonywanie których pracować muszą inni obywatele. W tym stanie rzeczy, gdy jednym nadaje się prawa, a inni nie dość, że nie mają identycznych praw, to jeszcze muszą pracować na osoby, a często bywa, iż całe grupy ludzi korzystających ze specjalnych praw, przywilejów, możemy mówić o ogromnej nierówności, dość powszechnym różnicowaniu praw i obowiązków, o dość powszechniej dyskryminacji na styku obywateli z państwem, w którym są równi i równiejsi.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Co to jest...?, Demokracja i wolność and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Co to jest dyskryminacja?

Comments are closed.