Dojrzewanie do demokracji

SZACUNEK DO LUDZI I PRAWA POWINIEN BYĆ FUNDAMENTEM, NA KTÓRYM BUDOWANE JEST PAŃSTWO

DEMOKRACJI NIE MOŻNA MYLIĆ Z TOTALITARYZMEM, NADUŻYWANIEM WŁADZY PRZEZ KOGOKOLWIEK ORAZ Z BIERNOŚCIĄ, ULEGŁOŚCIĄ ZWYKŁYCH OBYWATELI

DEMOKRACJA, to jest ustrój polityczny, sposób rządzenia, sprawowania władzy przez członków społeczności bezpośrednio ( referendum), lub pośrednio przez przedstawicieli (parlament, samorządy).
W demokracji władza powinna być spośród ludu i wśród ludu.

Co to jest demokracja – czytaj więcej

Z definicji wynika, że demokracja jest sposobem samo rządzenia się grup obywateli, członków społeczności, określonymi, swoimi grupami, członkami społeczności.

Jeżeli mamy sami rządzić się, decydować o sobie, swojej lokalnej społeczności i kraju, to musimy być do tego odpowiednio nastawieni i przygotowani.

Uważam, że we współczesnej Polsce mamy ogromny problem ze stylem rządzenia
, a w ramach władzy z szacunkiem funkcjonariuszy publicznych do zwykłego człowieka i prawa, nadmiarem propagandy, manipulacji, nadmierną ilością stanowionego prawa, które osacza i zniewala ludzi, mamy ogromne problemy z egzekwowaniem prawa.
Tak jest, ponieważ nie potrafimy korzystać z możliwości jakie daje demokratyczny styl kierowania społecznościami lokalnymi i krajem. Większość ludzi ma negatywne nastawienie do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – politycznym, większości brakuje często bardzo elementarnej wiedzy niezbędnej świadomemu obywatelowi w demokratycznym państwie prawa. Tylko nieliczni pojedynczy obywatele i grupy obywateli korzystają z konstytucyjnych praw, kontrolują władzę i dochodzą swoich praw.

Przekonania, wypowiedzi typu: tak już musi być, nic nie da się zrobić, zmienić, które słyszymy dość często, potwierdzają diagnozę postawioną powyżej.
Praktyczny zanik wychowania w polskim systemie szkolnym, w tym brak edukacji obywatelskiej, buta, arogancja, pogarda wobec ludzi i prawa funkcjonariuszy publicznych, drogi przez mękę przy dochodzeniu prawa przez zwykłych ludzi, które często wbrew stanowi faktycznemu i prawu kończą się niepowodzeniem utrwalają obecny, niedopuszczalny stan rzeczy w demokratycznym państwie prawa w zakresie aktywności obywatelskiej, a raczej jej braku lub występowania w szczątkowej postaci.

Większość zwykłych obywateli jest osaczona, zalękniona, bierna, często ludzi nie stać na zajmowanie się sprawami wspólnymi, a nawet na obronę swoich praw.
Rządząca mniejszość, która dorwała się do władzy przed laty, trwa w przeróżnych układach i układzikach, towarzystwach wzajemnej adoracji i obrony.
Znaczna część rządzących Polską, przedstawicieli instytucji publicznych, samorządów otrzymuje wynagrodzenia ponad wszelkie dopuszczalne granice w polskich warunkach. Przedstawiciele aktualnej władzy ustawili się odpowiednio finansowo, nie sposób z nią konkurować. Taki stan rzeczy pozwala im ciągle trwać przy władzy i nie ma nic wspólnego z demokratycznym państwem prawa.
Mała grupa ludzi z ogromnym zapleczem w postaci przerośniętych do granic absurdów struktur władzy zarówno centralnej jak i samorządowej, ogromną ilością przeróżnych instytucji publicznych zawłaszczyła sobie sferę publiczną do której nie sposób przedostać się bez odpowiedniego ustosunkowania i pieniędzy.

Konieczne jest pobudzanie ludzi do aktywnego udziału w życiu społeczno – politycznym. Musimy w swoich społecznościach inicjować i wzmacniać procesy dojrzewania ludzi do życia w demokratycznym państwie prawa.

Ostatnie lata rządzenia Polską pokazują dobitnie, że nie da się kierować krajem w sposób demokratyczny, gdy brakuje aktywnych obywateli, którzy propagują postawy obywatelskie, którzy potrafią kontrolować ludzi władzy, korzystać ze swoich praw, dają dobry przykład. Aby przyspieszyć proces dojrzewania większości ludzi do demokracji konieczna i niezbędna jest edukacja obywatelska, w ramach której powinna być przekazywana niezbędna wiedza, ale musi być również wzmacniane poczucie wartości człowieka, konieczne jest wzmacnianie odwagi, wyrabianie nawyków samokontroli i kontrolowania władz.

Korzystajmy z naszych konstytucyjnych praw

Przed liderami przemian, osobami już aktywnymi stoi również dodatkowe, ogromne wyzwanie egzekwowania od polityków i funkcjonariuszy publicznych szacunku do człowieka i prawa.
Nie da się przekonać kolejnych osób do aktywności publicznej, gdy otwarte, aktywne postawy obywatelskie nie będzie przynosić wymiernych, pozytywnych korzyści dla osób, które będą podejmowały określone działania i dla ich środowisk w postaci choćby decyzji oraz wyroków sądowych zgodnych z prawem i stanem faktycznym.

Puki co niestety jest tak, że w większości politycy, urzędnicy, sędziowie itp. robią wszystko, by ludzi zwykłych przekonywać, że nie warto być aktywnym. Przeganianie obywateli przez funkcjonariuszy publicznych, wprowadzanie w błąd, traktowanie wręcz jak bezrozumnych istot nie jest niczym szczególnym, to jest już niestety standard w Polsce. Bardzo często wydawane decyzje i orzeczenia wołają dosłownie o pomstę hen wysoko do góry. Taki stan rzeczy utrwala przekonanie, że trzeba siedzieć cicho, nie opłaca się być aktywnym, bo walcząc o swoje prawa człowiek nie tylko nie ma z tego korzyści, to jeszcze dodatkowo z reguły z ciąga na siebie i swoją rodzinę jeszcze dodatkowe problemy.

W większości przypadków ogromną niedojrzałość do funkcjonowania w ramach demokratycznego państwa prawa wykazuje duża część polityków, urzędników, sędziów, prokuratorów, policjantów. To jest potężny problem z którym trzeba się zmierzyć w ramach edukacji obywatelskiej.

W ramach dojrzewania do funkcjonowania w demokratycznym państwie prawa powinny zostać podjęte działania przygotowujące do bycia świadomymi obywatelami polityków i funkcjonariuszy publicznych, którzy obowiązani są dawać przykład aktywnych postaw obywatelskich, a nie puki co w znacznej większości wykazują się pogardą wobec człowieka i prawa czyli faktycznie hamują aktywność obywateli, działają na szkodę demokratycznego państwa prawa.

Dojrzewanie do demokracji musi odbywać się na różne sposoby, przy użyciu różnych form i metod pracy. Na sprawę trzeba patrzeć bardzo szeroko. Obecnie by dalej nie blokować aktywności, by ludziom opłacało się być aktywnymi, konieczne jest bardziej zdecydowane przeciwstawianie się patologicznym zachowaniom znacznej części funkcjonariuszy publicznych zarówno przez ludzi pracujących w nadzorach w poszczególnych instytucjach, jak i poprzez zdecydowane działania organizacji poza rządowych, które muszą jednoczyć siły i wywierać presję na rzecz rozpatrywania poszczególnych spraw na podstawie stanu faktycznego i obowiązującego prawa.
W sprawie ogromną rolę mogą i powinni odegrać Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich, którzy muszą faktycznie stać na straży szacunku do zwykłego obywatela i prawa, a nie często jak jest obecnie pozorują działania lub nawet przyłączają się do niszczących działań prowadzonych przez przedstawicieli państwa polskiego i instytucji publicznych wobec pojedynczych ludzi i polskich rodzin. Samowola urzędnicza, sędziowska itp. osób musi być nazywana samowolą. Przekraczanie uprawnień lub nie dopełnianie obowiązków powinno skutkować podejmowaniem odpowiednich kroków prawnych, adekwatnych do sytuacji, a wzajemną obroną ludzi z przeróżnych układów i układzików, mataczeniem, kręceniem, zalewaniem problemów potokami słów, które zawierają masę paragrafów i artykułów, których zastosowania faktycznie nie rozumie już nikt.

W interesie wszystkich, którzy preferują demokratyczny styl rządzenia społecznościami i krajem powinno być podnoszenie świadomości obywatelskiej, aktywizowanie zwykłych obywateli. O rządzeniu w sposób demokratyczny można mówić tylko wtedy, gdy zwykli obywatele przejawiają inicjatywę, odpowiadają za siebie i swoje środowisko w którym funkcjonują, potrafią kontrolować rządzących, w tym egzekwujących prawo. Z czym mamy ogromny problem w Polsce.

Aby przyspieszyć, wzmocnić proces dojrzewania do demokracji, bycia świadomym obywatelem obecnie bardzo ważna jest aktywność świadomych obywateli, konieczna jest aktywność zorganizowanych już grup ludzi, ale niezbędna i konieczna jest również wola polityczna ludzi aktualnie rządzących Polską, w tym sędziów, którzy o czym warto pamiętać reprezentują władzę sądowniczą, która w ostatnich latach sieje wyjątkowe spustoszenie w zakresie aktywności obywatelskiej.

Barbara Berecka

This entry was posted in Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Kampania Edukacji Obywatelskiej, Państwo prawa and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.