Czas na Konstytucję – II – kto im dał takie prawo?

WŁADZA USTAWODAWCZA NIE MOŻE W SPOSÓB DOWOLNY OGRANICZAĆ WOLNOŚCI ZWYKŁYCH OBYWATELI!

TRZEBA PRZYWRÓCIĆ USTAWIE ZASADNICZEJ NALEŻNE JEJ MIEJSCE W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

SZALEŃSTWO TWORZENIA PRAWA JEST PRZECIWKO CZŁOWIEKOWI, PRZECIWKO RODZINIE I KRAJOWI

W polskim systemie prawnym nadrzędnym aktem prawnym jest ustawa zasadnicza czyli Konstytucja, z którą muszą być zgodne pozostałe akty prawne różnego typu. Konstytucja uniemożliwia uchwalanie prawa w sposób dowolny i swobodny. Ustawie zasadniczej podlega również władza ustawodawcza czyli Sejm i Senat, podlegają posłowie i senatorowie o czym według mnie bardzo często zapominają.

Może teraz zacytuję fragment ustawy zasadniczej, które bardzo istotne są przy omawianym temacie:

Art. 8.
1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 4.
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 22.
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny.

Art. 30.
Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

Art. 31.
1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
2. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.


Uważam, że zbyt często zapominamy o artykule 8 Konstytucji, w sposób szczególny zapominają o nim polskie władze, które w ostatnich 22 latach bardzo przesadziły z radosną twórczością w zakresie uchwalania zbędnego prawa.
Jak mantrę trzeba powtarzać, że :1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
W bardzo wielu sytuacjach nie potrzeba dodatkowego prawa. Wystarczy zastosowanie Konstytucji. Tylko w Polsce niestety jest tak, że mało kto zna ustawę zasadniczą. W tym stanie rzeczy trudno, by ludzie którzy czegoś nie znają, rozumieli to i stosowali. Niestety brak znajomości Konstytucji nie jest niczym szczególnym wśród funkcjonariuszy publicznych, często niestety ludzi zajmujących bardzo wysokie stanowiska w strukturach państwa i samorządów.

Gdyby posłowie i senatorowie znali Konstytucję, to nie zatracali by się w uchwalaniu nadmiernej ilości prawa, które narusza ustawę zasadniczą. Nie zatracali by się w uchwalaniu prawa, które osacza zwykłych ludzi, pogarsza ich warunki materialne, uniemożliwia podejmowanie pracy.

Konstytucja, art. 31.3 dopuszcza ograniczenia wolności poprzez ustawy, ale jedynie konieczne dla:

– BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA,

– PORZĄDKU PUBLICZNEGO,

– OCHRONY ŚRODOWISKA,

– ZDROWIA I MORALNOŚCI PUBLICZNEJ.

Skoro wolność człowieka można ograniczać tylko w wyjątkowych przypadkach, które wymienione są w Konstytucji, to całkiem zasadnie jest pytakie: – KTO WŁADZOM DAŁ TAKIE PRAWO DO INGEROWANIA W NASZE ŻYCIA POPRZEZ STANOWIONE PRAWO?

– Kto im dał takie prawo, by nas osaczani, dyrygowali nami, mówili co mamy robić, na co wydawać pieniądze? Kto im dał takie prawo, by tworzyli masę nikomu do niczego nie potrzebnych przepisów?
Ja w każdym razie nie mogę doszukać się podstawy prawnej do nadmiernej ingerencji różnych władz Polski w życie zwykłego człowieka. Nie mogę doszukać się podstawy prawnej do szaleńczej, radosnej twórczości leislacyjnej, która osacza, zniewala zwykłych obywateli.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Komentujemy na bieżąco, Państwo prawa and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Czas na Konstytucję – II – kto im dał takie prawo?

Comments are closed.