Co to jest demokracja?

Zgodnie z konstytucją, art. 2. ” Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.(…)
Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
Art. 4. 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

DEMOKRACJA, to jest ustrój polityczny, sposób rządzenia, sprawowania władzy przez członków społeczności bezpośrednio ( referendum), lub pośrednio przez przedstawicieli (parlament, samorządy).

W demokracji władza powinna być spośród ludu i wśród ludu.

Obywatele mają prawo wyboru władz, ale również możliwość kandydowania, bycia wybieranym. Wszyscy formalnie i realnie powinni mieć bez ograniczeń dostęp do polityki i stanowisk publicznych.

W demokracji powinna być przestrzegana humanistyczna idea praw człowieka, takich jak: wolność głoszenia swoich poglądów, wolność zrzeszania się i tworzenia grup nacisku, równe traktowanie obywateli, brak dyskryminacji.

Kolejne bardzo ważne przejawy demokracji, to kontrola władz przez członków społeczności, wzajemne kontrolowanie się władz i odpowiedzialność rządzących przed rządzonymi.

W demokracji musi być szanowany człowiek i przestrzegane prawo.
Powinny być szanowane prawa mniejszości. Każdy człowiek musi mieć zagwarantowane prawo decydowania o sobie. Ingerencja państwa w życie ludzi musi być ograniczona.

Jedną z podstawowych zasad demokracji jest suwerenność narodu. To znaczy, że władza zwierzchnia, niezbywalna i niepodzielna , należy do zbiorowości społecznej żyjącej w granicach państwa.

Myślę, że każdy kto ma zamiar rozpowszechniać stwierdzenie, że w Polsce jest demokracja powinien najpierw zapoznać się ze znaczeniem pojęcia demokracja, zestawić wiedzę teoretyczną ze stanem faktycznym, a następnie wyciągnąć wnioski i dopiero wypowiadać się. Działanie na skróty, bez zapoznawania się z teorią powoduje, że powstają mity, które nie mają nic wspólnego ze stanem faktycznym.

Barbara Berecka

This entry was posted in Bez kategorii, Co to jest...?, Demokracja i wolność, Demokracja po polsku, Dyskusje społeczno - polityczne, Edukacja obywatelska i edukacja przygotowująca do życia, Najważniejsze wiadomości, Państwo prawa, Polityka społeczna, Samorządność i samorządy, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Co to jest demokracja?

Comments are closed.