Samorządy w państwie prawa?

PRACUJMY PONAD PODZIAŁAMI                                          

SPRAWDŹCIE, JAK JEST W WASZEJ GMINIE                       

Nadzór nad samorządami w zakresie spraw finansowych sprawują Regionalne Izby Obrachunkowe www.rio.gov.pl, po tym co zobaczyłam pod adresem www.lublin.rio.gow.pl w wystąpieniach pokontrolnych do wójtów, burmistrzów, starostów z woj. lubelskiego uważam, że każdy wyborca, który ma dostęp do sieci powinien zajrzeć na stronę izby w swoim regionie i sprawdzić, czy jego samorząd był kontrolowany.

Dziennikarze w mediach regionalnych powinni opublikować zarzuty stawiane samorządom z podaniem nazw gmin. Trzeba tuż przed wyborami pokazać, jak gospodarowały pieniędzmi poszczególne samorządy. Popularyzacją tematu powinni być zainteresowani radni i kandydaci na radnych, wójtów itd.

Kontrolerzy zrobili kawał roboty, zebrane informacje powinny dotrzeć do możliwie dużej grupy ludzi.

Nie rozumiem, dlaczego nie wyciąga się konsekwencji wobec winnych zaniedbań, a zaniedbania są powszechnie znany i do tego udokumentowane?

Jak to jest możliwe, że mogą ubiegać się o reelekcję samorządowcy w wystąpieniach do których czytamy: ” Ustalenia kontroli wykazują, że przy realizacji zadań jednostki wystąpiły nieprawidłowości i uchybienia będące następstwem nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa bądź błędnej interpretacji”. Dalej padają takie zarzuty, jak: nie ewidencjonowanie odsetek od lokat bankowych, bezpodstawne dokonanie zwiększenia wartości gruntów, nieprawidłowości w trakcie sprawozdawczości. Przetarg wygrany przez firmę, której oferta powinna być odrzucona. Istotne nieprawidłowości dotyczące opisu przedmiotu zamówienia. Przekroczenie przez wójta gminy zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań obciążających budżet gminy. To wszystko dotyczy jednej gminy. Sprawdziłam – wójt startuje w wyborach.

W sporej części wystąpień pokontrolnych jest dużo poważnych zarzutów.

Ja z tego nic nie rozumiem? Co to jest, bo na pewno nie państwo prawa? Jak to jest możliwe, że samorządowcy mogą bezkarnie łamać prawo?

Co by się stało z przedsiębiorcą, lub pracownikiem najemnym, gdyby dopuścił się przynajmniej jednego nadużycia na znacznie niższą kwotę niż zrobili to samorządowcy?

Pamiętacie proces sądowy starczej pani, bo przywłaszczyła sobie kostkę masła w supermarkecie?

BB

This entry was posted in Państwo prawa, Samorządność i samorządy, współdziałanie i współpraca, Życie społeczno-polityczne and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Samorządy w państwie prawa?

Comments are closed.