Wyznaczenie sądu równorzędnego i zniesienie postępowania

Mała rzecz a cieszy, przy nieprawdopodobnym oporze w sądach do nadawania biegu sprawom cywilnym przeciwko urzędnikom i sędziom. Praktycznie walka z sądem o wyznaczenie sądu równorzędnego w sprawie przeciwko przewodniczącej I Wydziału Cywilnego trwała od 27.11.2019 roku. Co było niedopuszczalne.

To nie tak powinno być. Po dwuletniej walce z sędziami i referendarzami wreszcie udało się zabrać sprawę z ewidentnie stronniczego sądu, gdzie pracuje pozwana sędzia. Lepiej późno niż wcale! Sąd Apelacyjny w Lublinie stanął na wysokości zadania. Przekazał sprawę do sądu równorzędnego i zniósł postępowanie w zakresie czynności wykonanych w stronniczym sądzie, co jest bardzo ważne.

Niezwłocznego przerwania wymaga proceder blokowania wręcz na skalę masową postępowań cywilnych na kilka sposobów. Jednym z nich jest brak adresu miejsca zamieszkania pozwanego. Część składów sądów nie robi z tym problemów i wysyła pozwy do wskazanego miejsca pracy, a jak chcą zamknąć drogę sądową, to wydają zarządzenia i zwracają pozwy. Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie udało mi się takie zarządzenie uchylić.

Kolejnym sposobem na zamknięcie drogi sądowej są koszty. Wyniszczony człowiek lub rodzina przez urzędników lub sędziów mają jeszcze płacić, by skorzystać z drogi sądowej? To jest kpina z elementarnych praw człowieka. Tak może być tylko w obcym i wrogim obywatelom państwie. Przy procedowaniu wniosków o zwalnianie z opłat sądowych widać czy referendarze sądowi działają samodzielnie, czy są narzędziami w rękach trzymających władzę w wydziałach i sądach. Tam, gdzie nie ma presji na referendarzy, zachowują się oni po ludzku, należycie zabezpieczają prawa zwykłych, udręczonych i z reguły nie dysponujących pieniędzmi ludzi.

W sądach, gdzie prawa zwykłych ludzi są fikcją, referendarze zachowują się w sposób niedopuszczalny. To jest obrzydliwy koszmar w państwie powszechnego bezprawia w strukturach władzy, gdy człowiekowi, któremu brakuje na podstawowe potrzeby, oddalany jest wniosek o zwolnienie z kosztów. Zdarzają się również sytuacje, gdy wobec udręczonego człowieka zarządzane jest tak zwane dochodzenie przez referendarza, który żąda wyciągów z kont bankowych, rozliczeń z urzędem skarbowym i podobnych dokumentów. Zamiast pomocy poszkodowanym oferowane są tortury psychiczne, wymagane jest wykonywanie kolejnych czynności wymagających czasu i pieniędzy. Tak może być tylko w państwie powszechnej pogardy funkcjonariuszy publicznych wobec ludzi!

Trzeci sposób na zamykanie drogi sądowej, a przynajmniej przewlekanie postępowania, jaki poznałam przy czynnościach wstępnych w procesie cywilnym, to był zarzut sędziego, że pomimo wezwania przez sąd nie zostały przedstawione szczegółowe wyliczenia kwoty żądanego zadośćuczynienia. Pomyślmy, jakie dane należy uwzględnić przy dokonywaniu wyliczeń? W pierwszej kolejności trzeba by ustalić wartość człowieka. Można i tak zamykać drogę sądową, tylko po co ośmieszać wymiar sprawiedliwości i utrudniać życie osobom usiłującym dojście swoich praw przed sądami?

W sprawie przeciwko Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez jednego z prezesów sądów okręgowych miałam taki przypadek, gdy sędzia zarzuciła mi nie uzupełnienie żądań sądu i od ponad roku nie mogę doprosić się o uzasadnienie, jakie żądanie nie zostało wykonane. Dosłownie sędzia manipuluje, oszukuje, a obywatel ma płacić za niedopuszczalne, karygodne działania sędziego poprzez opłatę za uzasadnienie do orzeczenia, które nie ma nic wspólnego ze stanem faktycznym sprawy?

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

Wiem, że część sędziów działa zgodnie z prawem i uwzględnia stan faktyczny spraw, choć wywierana jest na nich presja. Nie wiem czy są gdzieś sędziowie w sądach powszechnych, którzy mają warunki do spokojnej i merytorycznej pracy. Niestety w większości przypadków zachowujący się w sposób niedopuszczalny sędziowie, są już tak zdemoralizowani, że znęcają się nad ludźmi szukającymi zabezpieczenia ich praw przez sądy. To jest już upadek nie tylko sądownictwa, państwa, ale i człowieczeństwa. Część sędziów upadła już tak nisko, że nie są w stanie zrozumieć, że przed nimi jest wybór, że albo zaczną robić to, za co pobierają wynagrodzenia lub udręczony Naród nie wytrzyma już ich podłości i im podziękuje!

Barbara Berecka

Posted in Bez kategorii, Demokracja po polsku, Konstytucja, Ludzie, Państwo prawa | Tagged , , , , | Możliwość komentowania Wyznaczenie sądu równorzędnego i zniesienie postępowania została wyłączona

BRAK ODPOWIEDZI TEŻ JEST ODPOWIEDZIĄ! Materiał jest ciężki, ale powinni przeczytać go wszyscy, którzy mieli nieporozumienia i spory z ZUS

Co za bezczelność, by tak obca i wroga ludziom instytucja używała znaku przyjazny urząd!
W trybie ustawy o udzielaniu informacji publicznej zadałam 12 pytań. Z czego na 6 nie otrzymałam odpowiedzi, a odpowiedź na pytanie nr 10 jest dla mnie śmiesznym bełkotem oraz wymówką.
To, że są ustawa na podstawie których ZUS obowiązany jest działać niestety nie znaczy jeszcze, że instytucja działa na podstawie prawa. Bardzo często jest tak, że pracownicy robią, co im się tylko podoba.

Są różne sposoby migania się osób reprezentujących instytucje publiczne od udzielania informacji w sprawach bardzo niewygodnych, to wiemy! W sprawie zastosowany został myk, że pytania nie spełniają wymogów, by na nie odpowiedzieć w trybie ustawy z czym się nie zgadzam.
Nie prosiłam o wykładnie prawa. Pytania dotyczą jak odpowiadający napisał wykonywania zadań, istniejących danych i faktów. Bardzo niewygodnych faktów dla ZUS, świadczących o uporczywym naruszaniu prawa.

Pytanie 5 dotyczy manipulacji przy kwalifikowaniu spraw i ustalaniu właściwości jednostki organizacyjnej uprawnionej do wydawania decyzji.
Gdyby nie dopuszczano się manipulacji, to sprawa o określenie wysokości zadłużenia nie jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych tylko jest to sprawa majątkowa. Co dalej skutkuje tym, że decyzji nie mogą wydawać terenowe jednostki organizacyjne ZUS (organy rentowe), tylko takie uprawnienia ma ZUS z siedzibą w Warszawie, co dalej skutkuje inną drogą odwoławczą niż do sądów ubezpieczeń społecznych, gdzie część sędziów nie sprawdza uprawnień do wydania decyzji, zatwierdza stworzone w sposób sztuczny długi bez dowodów na podstawie fragmentów akt.
Przypuszczam, że w innych sądach osoby reprezentujące ZUS nie miały by tak łatwo. Dlatego proceder trwa w najlepsze.

Pytanie 6 dotyczy działania bez podstawy prawnej przy wydawaniu decyzji wstecz i naruszaniu jednej z podstawowych zasad państwa prawa, pewności prawnej.
Działają samowolnie z naruszeniem między innymi art. 7 Konstytucji, art. 6 kodeksu postępowania administracyjnego i niszczą ludzi bez ograniczeń jeszcze bezczelnie twierdzą, że działają na podstawie prawa. Nie działają na podstawie prawa, bo nie ma takiego prawa, by decyzje mogły być wydawane za okres wsteczny. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych realizowana jest na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego.

Pytanie 7 dotyczy nie przestrzegania właściwości jednostki organizacyjnej przy wydawaniu decyzji.
Decyzje wydane przez nieuprawnioną jednostkę organizacyjna są nieważne (art. 156. § 1 k.p.a.).
Pytanie 8 dotyczy tworzenia w systemie informatycznym ZUS zobowiązań i mimo braku podstaw prawnych ku temu, wszczynanie egzekucji na podstawie deklaracji stworzonych z urzędu w systemie informatycznym, mimo niedopuszczalności takich działań.

Pytanie 9 dotyczy przekraczania uprawnień ustawowych przez organ rentowy, który nie ma podstaw prawnych w ustawach, by wnioskować o ustanawianie hipotek przymusowych.
Pytanie 11 dotyczy niedopełniania obowiązków uważam przy wystawianiu pełnomocnictw dla pełnomocników i nie zamieszczania ich adresów zamieszkania, co gwarantuje im poczucie braku odpowiedzialności przy wykonywaniu czynności. Spróbujcie pozwać takiego pełnomocnika nie mając jego adresu zamieszkania.
Brak w pełnomocnictwie adresu nie zwalnia pełnomocnika z podania adresu w pisanym przez niego piśmie procesowym.

Jak widzicie Państwo, naruszają prawo uporczywie i w różnych dziedzinach oraz korzystają z tego, że państwo polskie praktycznie nie działa.

Barbara Berecka

Posted in Demokracja po polsku, Polityka społeczna, Ubezpieczenia społeczne | Tagged , , | Możliwość komentowania BRAK ODPOWIEDZI TEŻ JEST ODPOWIEDZIĄ! Materiał jest ciężki, ale powinni przeczytać go wszyscy, którzy mieli nieporozumienia i spory z ZUS została wyłączona

Sędziów powołuje prezydent, a Naród jest najwyższą władzą!

O uprawnieniach prezydenta rozstrzyga art. 144. 3 Konstytucji. W tym art. 144. 3. 17) stanowi o powoływaniu sędziów. W dalszej części w art. 179 Konstytucja stanowi: „Sędziowie są powoływani przez Prezydenta Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, na czas nieoznaczony„.

W Konstytucji nie ma innych możliwości powoływaniu sędziów ani nie ma odesłania do rozstrzygnięcia w sprawie, w ustawach zwykłych.

Nie wystarczy na ulicach krzyczeć: Konstytucja, Konstytucja (…). Trzeba jeszcze dbać, domagać się, by ustawy zwykłe były zgodne z Konstytucją oraz by sędziowie przestrzegali w pierwszej kolejności Konstytucji, w tym art. 8:

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej”.

Wprost z Konstytucji wynika, że ustawa zasadnicza powinna być stosowana w pierwszej kolejności. By jakieś kwestie regulować w ustawie zwykłej, powinien być odpowiedni zapis w Konstytucji, np. art. 182 Konstytucji stanowi: „Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa ustawa”. Co znaczy, że w ustawie zwykłej powinno być uregulowane w jaki sposób wybierani są obywatele do składów sędziowskich, po ile osób ma być w składach sądów itp. Zapisu ustawy zasadniczej nie można mylić z możliwością pomijania zwykłych ludzi w składach sądów, co niestety ma miejsce.

W Trybunale Konstytucyjnym jest skarga na nieprawidłowe obsadzenie składu sądu przez delegowanego przez ministra sędziego, która poparta została przez Rzecznika Praw Obywatelskich, którą powinni poprzeć wszyscy obywatele poszkodowani przez instytucje państwa, w tym przez sędziów, która to skarga powinna zostać rozpoznana niezwłocznie.

Chodzi mi o skargę osoby prywatnej popartą przez Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie naruszania Konstytucji przez art. 77 prawa o ustroju sądów powszechnych, poprzez ustanowienie w ustawie zwykłej bez podstaw w Konstytucji delegowania sędziów do sądzenia w innych sądach niż wynika z aktu powołania przez prezydenta.

Nie trzeba tęgich głów, trybunałów by zauważyć, że delegowanie przez ministra sędziów jest ewidentnym ingerowaniem władzy ustawodawczej reprezentowanej przez ministra sprawiedliwości w niezależną ponoć władzę sądowniczą, która narusza art. 10 Konstytucji.

Jak mogliśmy wygrywać w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych z oddziałem ZUS i Prezesem KRUS reprezentującymi władzę wykonawczą, gdy w bardzo dużej części składów sędziowskich w sądzie odwoławczym, byli sędziowie delegowani przez władzę wykonawczą? – Czy taki stan rzeczy ma cokolwiek wspólnego z bezstronnym sądem zagwarantowanym w art. 45 Konstytucji i prawie międzynarodowym?

W składach sądów, w których są sędziowie delegowani przez ministrach bez podstawy prawnej w Konstytucji, jednocześnie w tych samych składach sądów nie ma w większości przypadków zwykłych obywateli, pominięty jest art. 182 Konstytucji. W sprawie bardzo ważny jest również art. 4. 2 Konstytucji, który stanowi: „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

Sąd są jedną z rodzaju władz do której nie wybieramy przedstawicieli, w takim stanie rzeczy władza powinna być sprawowana bezpośrednio na podstawie art. 182 Konstytucji.

W takim stanie rzeczy, gdy w składach sadów są sędziowie delegowani przez ministra, nie ma zwykłych obywateli zgodnie z wymogami art. 182 konstytucji, to nie jest zachowany warunek w zakresie bezstronności sądu wymagany przez art. 45 Konstytucji i w związku z art. 9 Konstytucji nie jest zachowany warunek bezstronności sądu wymagany przez prawo międzynarodowe.

Pomijanie zwykłych obywateli w składach sądów, naruszanie wyłącznych uprawnień prezydenta do powoływania sędziów, stał się praktyką bardzo powszechną, która uważam, że jest jedną z przyczyn patologii w polskim sądownictwie, ponieważ władza wykonawca z naruszeniem Konstytucji, w oparciu o ustawę zwykłą ma możliwość wpływania na składy sądów. Dlatego skarga konstytucyjna skierowana do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stwierdzenia niezgodności z Konstytucją art. 77 ustawy prawo o ustroju sądów powszechnych powinna zostać rozpoznana niezwłocznie.

Niezwłocznie na podstawie art. 182 powinna zastać uchwalona ustawa, która ureguluje sposób wyboru obywateli do wszystkich składów sędziowskich oraz określi ilość osób w każdym ze składów sądów, która

nie powinna być mniejsza niż ilość sędziów zawodowych, których rola w procesach powinna zostać ograniczona do czuwania nad prawidłowością, zgodnością z prawem czynności wykonywanych przez sąd.

Dość już w Polsce sądownictwa, które nie spełnia nawet podstawowej roli, gdzie składy sądów nie są zgodne z Konstytucją. Mamy prawo do jawnie działających, faktycznie bezstronnych, sprawiedliwych, niezawisłych, rzetelnie działających sądów.

Barbara Berecka

Posted in Bezpieczeństwo, Demokracja i wolność, Dyskusje społeczno - polityczne, Państwo prawa | Tagged , , | Możliwość komentowania Sędziów powołuje prezydent, a Naród jest najwyższą władzą! została wyłączona

Witajcie po bardzo długiej przerwie technicznej

Co nas nie zabije, wzmocni nas, tylko ostatnio zbyt dużo jest wzmacniania. Dlatego zacznę bardzo spokojnie, od opublikowania zdjęcia mojej domowej roślinki, która zdążyła już podrosnąć. Zdjęcie jest sprzed kilku miesięcy. A jednak nie demokracja  Nie wiem jak Wy, ja potrzebuję mieć w swoim otoczeniu naturalną zieleń.

Barbara Berecka

Posted in Bez kategorii, Ludzie | Tagged , , | Możliwość komentowania Witajcie po bardzo długiej przerwie technicznej została wyłączona

Zamiast zgłaszać obiekcje, trzeba pracować na rzecz zmian!

CIĄGLE SŁYSZĘ, że władzę TRZEBA ZMIENIĆ!

Urna-wyborczaNie rozumiem w CZYM jest PROBLEM w roku podwójnych wyborów, oprócz przekonania ogromnej części ludzi, że zmian powinni dokonać inni?

Wiem, wiem, że obiekcji jest cała masa. Jednak nie o obiekcje i napotykane trudności chodzi. Nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Ciągle mamy problem z biernością ogromnej części obywateli, mamy problem w wyczekiwaniu, że ktoś inny za nas załatwi sprawy wspólne.

Nie dalej jak wczoraj ktoś na FB napisał, że jakieś stowarzyszenie zajmuje się sobą, sprawami swoich członków. Przepraszam bardzo, stowarzyszenia składają się z ludzi, a kim mają się zajmować, jak nie sprawami swoich członków, a nie osób cwańszych, które tylko czekają na pomoc?

Podobnie jest z wyborami. To nie jest tylko sprawa kandydatów i ich najbliższych współpracowników, by dokonać zmian we władzach. Kandydaci oczywiście muszą dotychczasową postawą, działalnością gwarantować, że będą zabezpieczać sprawy Polski i Polaków.

Pierwszą barierą są podpisy, gdy zbiera je mała grupa ludzi, to trzeba wykonać ogromną pracę. Gdyby w zbieranie podpisów zaangażowała się duża grupa obywateli, to bez większego wysiłku można zebrać niezbędną liczbę podpisów do zarejestrowania listy.

Następna sprawa, to kontrolowanie głosowania i liczenia głosów. Tu nie może być marudzenia, że nie mam pieniędzy, bo członkowie komisji wyborczych otrzymują wynagrodzenie za przeprowadzanie wyborów i liczenie głosów. By zabezpieczyć się przed fałszerstwami, komitet powinien dysponować danymi z wszystkich komisji obwodowych z całego kraju.

To jest bardzo proste przy obecnym stanie techniki i można na tym jeszcze zarobić. Człowiek zgłasza się do pracy w komisji, za pracę w której otrzymuje wynagrodzenie. Należycie wykonuje swoje obowiązki, a po zakończeniu głosowania fotografuje wywieszony protokół i przesyła do osób upoważnionych do liczenia głosów niezależnie od komisji terytorialnych i PKW.

Partie są jak układanki z klocków

– Kto może Narodowi czyli najwyższej władzy zorganizować się i samodzielnie policzyć głosy niezależnie od liczenia głosów, które przeprowadzą w ogromnej części sędziowie?

Barbara Berecka

Posted in Demokracja i wolność, Dyskusje społeczno - polityczne, Państwo prawa, Życie społeczno-polityczne | Tagged , , | Możliwość komentowania Zamiast zgłaszać obiekcje, trzeba pracować na rzecz zmian! została wyłączona